اخبار صنعتی

دمای آب آبگرمکن گازی از سرد به گرم در نوسان است (1)

2021-11-02
1. فشار عرضه گاز ازآبگرمکن گازی

در دوره پیک پخت، قدرت آتش گاز ناکافی است که ناشی از فشار کم گاز است. وقتی هوای گرم آبگرمکن ناکافی باشد، قدرت آتش احتراق کم و زیاد می شود و باعث گرم و سرد شدن دمای آب می شود.

راه حل: از استفاده از آب گرم در زمان اوج مصرف گاز خودداری کنید، کنتور گاز را با ظرفیت بیشتر تعویض کنید و فشار هوا را افزایش دهید.

2. فشار آب لوله کشی

این مشکل همانند آبگرمکن های برقی است. فشار ناکافی آب نوسان می کند و باعث نوسان حجم آب لوله گرمایش می شود. قدرت آتش گاز ازآبگرمکن گازییکسان است. وقتی حجم آب کم است، دما زیاد، حجم آب زیاد و دما کم است. ناگهان داغ شد.

راه حل: یک پمپ تقویت کننده برای تثبیت جریان آب اضافه کنید.