اخبار صنعتی

مسائل عملیاتی برای خاموش شدن عادی دیگ گاز

2021-09-23
قبل ازدیگ گازبه طور کامل خاموش است، سطح آب باید بالا نگه داشته شود تا از کمبود آب ناشی از افت سطح آب در هنگام خنک شدن جلوگیری شود.

1. کلیه پرسنلی که فعالیت می کننددیگ گازباید با عملکرد دیگ بخار و دانش ایمنی مربوطه آشنا بوده و دارای گواهینامه باشد. فعالیت غیر پرسنلی اکیداً ممنوع است. پرسنل وظیفه باید دقیقاً از مقررات پیروی کنند و سوابق عملیات و سوابق شیفت را به دقت تهیه کنند. شیفت باید شرایط ایمنی تجهیزات و عملیات را روشن کند. هنگام تحویل دادن شیفت، بررسی کنید که آیا دیگ در شرایط خوبی است یا خیر.

2دیگ گازو لوازم جانبی ایمنی باید واجد شرایط و در مدت اعتبار باشد.