اخبار صنعتی

اقدامات احتیاطی برای نگهداری دیگ های گاز در زمان خاموشی تابستان

2021-09-08

وقتی کهدیگ گازدر تابستان خاموش می شود، اگر دفع به موقع یا نادرست انجام نشود، مثلاً رطوبت باقیمانده در داخل دیگ وجود داشته باشد و خوردگی و زنگ زدگی باقیمانده دوده در قسمت بیرونی بدنه دیگ باعث کوتاه شدن عمر دیگ شود.دیگ گازو باعث ایجاد خطرات ایمنی می شود.

به عنوان یک نوع جدید از تجهیزات گرمایش دیگ بخار،دیگ های گازبرای کسانی که به کار با دیگ های زغال سنگ عادت دارند با روش های نگهداری دیگ های گاز آشنا نیستند. در حال حاضر، سه روش معمول تعمیر و نگهداری برای دیگهای گاز وجود دارد: روش نگهداری فشار، روش نگهداری مرطوب، روش نگهداری خشک.