اخبار صنعتی

ویژگی های دیگ گاز (3)

2021-08-10

کلدیگ گازهمچنین مجهز به محافظ در برابر گرمای بیش از حد است (زمانی که دمای آب در کوره بیش از حد بالا باشد، مشعل به طور خودکار کار نمی کند و زنگ زنگ هشدار، حفاظت از گرمای بیش از حد ثانویه (زمانی که دمای پوسته دیگ از 105 بیشتر شود، مدار ثانویه به طور خودکار قطع می شود. خاموش)، برای جلوگیری از سوزاندن خشک حفاظت از آب (زمانی که آب دیگ از سطح آب بسیار کم پایین تر است، دیگ از کار می افتد و زنگ هشدار می فرستد)، حفاظت از نشت دیگ (سیستم کنترل پس از تشخیص به طور خودکار برق را قطع می کند. نشت الکتریکی یا اتصال کوتاه).